+ واژگان اسپرانتو
در زبان اسپرانتو کلمه از ریشه واژه به‌علاوه پیشوند ، پسوند و پایانه تشکیل می‌شود. پایانه‌ها مانند o که پایانه اسم است، مثل Patro به معنی پدر، و a که پایانه صفت است، مانند Patra به معنی پدری یا پدرانه پسوندها مانند in که پسوند تأنیث یا مونث بودن است، مانند Patrino به معنی مادر، و id که پسوند زادگی است، مانند Kokido به معنی جوجه خروس (Koko یعنی خروس). پیشوندها مانند eks که پیشوند سابق یا قبلی است، مانند eksreĝo شاه سابق. ماخذ کلمات زبان اسپرانتو حدود ۸۰٪ واژگان اسپرانتو از زبان‌های لاتین و بقیه آن را واژگانی از زبان‌های دیگر جهان مانند فارسی ، عربی ، ترکی ، چینی و ... تشکیل می‌دهند. علت این امر پیدایش علوم و فنون جدید در کشورهای غربی است، که عموماً زبان‌های لاتینی دارند و برای نامیدن پدیده‌ها و یافته‌های جدید از ریشه‌های لاتینی استفاده کردند. اما برای بیان مفاهیم سنتی و فرهنگی خاص ملل دیگر، مانند ایرانیان ، اعراب ، ترک‌ها ، چینی‌ها و ... اسپرانتو از واژگان زبان‌های ایشان بهره جسته‌است، مانند کلمه derviŝo (درویش) از زبان فارسی .


سه‌شنبه 2 آذر 1389

عنوان آخرین یادداشتها